Regulamin ogólny świadczenia usług drogą elektroniczną netbel.pl

 § 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. BEL Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul Różyckiego 9, zarejestrowana pod nr KRS 0000106459 w Sądzie rejonowym Katowice-Wschód, VIII wydz. Gospodarczy, zwana dalej „Usługodawcą” , na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (zwaną dalej "Ustawą") ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w internecie pod adresem www.netbel.pl, zwany dalej „Regulaminem”,
 2. Regulamin określa zasady oraz warunki techniczne świadczenia usług.
 3. Każdego Usługobiorcę obowiązuje przestrzeganie postanowień Regulaminu, z którymi powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferowanych pod adresem www.netbel.pl usług, a w szczególności od momentu złożenia zamówienia lub podpisania umowy o świadczenie wybranej Usługi.
 4. Znaczenie określeń użytych w Regulaminie należy rozumieć jako:
  1. Serwer – serwer internetowy pod adresem www.netbel.pl, za pomocą którego BEL Sp. z o. o. świadczy Usługi drogą elektroniczną.
  2. Usługa - usługa elektroniczna w rozumieniu przepisów prawa, a w szczególności usługi utrzymania domeny, hostingu stron internetowych lub aplikacji, lub też utrzymania skrzynek poczty elektronicznej
  3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, podmiot gospodarczy, organizacja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  4. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywanym zawodem,
  5. Zamówienie – wypełnienie przez Usługobiorcę, za pośrednictwem strony internetowej www.netbel.pl, odpowiedniego formularza zapotrzebowania na Usługi świadczone przez Usługodawcę, stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
  6. Opłata - określona w Cenniku Usług, okresowa opłata abonamentowa pobierana z góry z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych przez Usługodawcę
  7. Cennik - zestawienie Opłat za korzystanie z Usług w odpowiednich okresach
  8. Faktura pro forma– dokument wystawiany przez Usługodawcę, na podstawie którego Usługobiorca zobowiązany jest uiścić Opłatę za zamówione usługi na rzecz Usługodawcy.
  9. Opcja - jeden z dostępnych wariantów korzystania z wybranej przez Usługobiorcę Usługi, różniących się parametrami tej Usługi oraz wysokością Opłat.
  10. Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy oraz wyodrębniona przestrzeń dyskowa, w której przechowywane są dane lub kod aplikacji związane z korzystaniem z Usługi.
  11. Panel Administratora - aplikacja służąca do zarządzania przez Usługobiorcę swoimi danymi, statusem oraz wybranymi funkcjami zamówionych Usług,
  12. Login - ciąg znaków, umożliwiający identyfikację Usługobiorcy.
  13. Hasło - poufny ciąg znaków, znany wyłącznie Usługobiorcy, umożliwiający wraz z Login'em jego autoryzację.
  14. Aktywacja - czynności wykonywane przez Usługodawcę po zawarciu Umowy, związane z utworzeniem Konta, umożliwiającego Usługobiorcy korzystanie z Usług.
  15. Spam – niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  16. Regulamin Szczegółowy – regulamin świadczenia usług dotyczący wybranej Usługi.
  17. Regulaminy – treść niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz treści Regulaminów Szczegółowych
 5. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Usług pod warunkiem akceptacji i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, dotyczących wybranych Usług.
 6. W celu należytej identyfikacji dyspozycje Usługobiorcy lub przesłanie zapytań, dotyczące świadczonych Usług, będą realizowane przez Usługodawcę tylko w przypadku przesłania dyspozycji lub zapytania z adresu e-mail, użytego podczas złożenia zamówienia lub ustalonego w Panelu Administratora. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia złożonych przez Usługobiorcę dyspozycji. Dyspozycje lub zapytania złożone z innych adresów email niż opisane powyżej nie będą obsługiwane.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminów. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę pocztą elektroniczną o zmianach w Regulaminach na 30 dni przed wejściem ich w życie.
  1. Usługobiorca, nie będący konsumentem, który nie będzie akceptował zmian w Regulaminach jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminów. Brak stosownej korespondencji Usługobiorcy w tym terminie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zmian w Regulaminach. Brak akceptacji zmiany przez Usługobiorcę jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa termin wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie nie zwalnia Usługobiorcy ze stosowania się do zmienionych Regulaminów w okresie wypowiedzenia.
  2. Usługobiorca, będący konsumentem, jeżeli akceptuje zmiany regulaminu powinien poprzez pocztę elektroniczną lub w formie pisemnej zaakceptować zmiany w regulaminie. Wyraźny brak akceptacji zmian regulaminu przez Konsumenta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie okresu na jaki została zawarta, lecz do końca trwania tej umowy wobec Konsumenta stosowane będą postanowienia dotychczas obowiązujących Regulaminów.

§ 2.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Usługobiorcy na podstawie zawartej Umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Umowa może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w następujących formach:
  1. W formie elektronicznej, za pośrednictwem złożenia Zamówienia z wykorzystaniem formularza ze strony internetowej www.netbel.pl lub złożone za pośrednictwem przesłanego zamówienia na adres email Usługodawcy.
  2. Przez obustronne podpisanie Umowy w formie pisemnej, określającej wybrane Usługi oraz ich parametry.
 3. Procedura złożenia Zamówienia w formie elektronicznej powinna przebiegać w następujący sposób:
  1. Po wyborze odpowiedniej usługi, Usługobiorca z wykorzystaniem formularza zapotrzebowania, dostępnego na stronie www.netbel.pl , składa Zamówienie
  2. Formularz powinien zawierać prawdziwe dane pozwalające na założenie Konta Usługobiorcy oraz wystawienie faktury pro forma. Za prawdziwość podanych danych w formularzu Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa.
  3. Przesłanie formularza jest złożeniem Zamówienia, na podstawie którego, Usługobiorcy zostanie wystawiona faktura pro forma, płatna na wskazane konto bankowe w ciągu siedmiu dni od daty jej wystawienia i przesłana pocztą elektroniczną na adres podany podczas wypełniania formularza.
  4. W przypadku podejrzenia, że dane mogą zawierać błędy lub są nieprawdziwe Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodatkowej ich weryfikacji na podstawie innych dokumentów, w tym także dokumentów rejestrowych lub potwierdzających tożsamość.
  5. Usługodawca zastrzega sobie też prawo do odmówienia przyjęcia Zamówienia do realizacji, skutkującego zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny.
  6. Po zaksięgowaniu płatności za fakturę pro forma w księgach Usługodawcy, w ciągu dwóch dni roboczych nastąpi Aktywacja Konta dla Usługobiorcy oraz zostanie wysłane potwierdzenie pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.
  7. W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem zaksięgowanie płatności za fakturę pro forma jest równoznaczne z zawarciem Umowy na okres i warunkach określonych w Zamówieniu, o czym Konsument zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres email lub w inny uzgodniony sposób.
  8. Otwarcie i Aktywacja Konta dla Usługobiorcy, nie będącego Konsumentem jest równoznaczne z zawarciem Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na okres i warunkach określonych w Zamówieniu.
  9. Inne ustalenia pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą niż te zawarte i dostępne w formularzu zapotrzebowania wymagają Umowy zawartej w formie pisemnej.
 4. Umowa zawarta w formie pisemnej jest konieczna dla realizacji Zamówień, których uzgodnione parametry odbiegają od standardowych dostępnych w formularzu zamówienia na stronie internetowej www.netbel.pl. Procedura w tym przypadku przebiega następująco:
  1. Uzgodnienie telefoniczne, mailowe parametrów Usługi oraz Opłat, pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą
  2. Usługodawca przygotuje wg uzgodnień tekst Umowy i prześle go Usługobiorcy pocztą email w celu akceptacji i podpisania.
  3. Usługobiorca wydrukowane i podpisane ze swojej strony dwa egzemplarze umowy prześle pocztą lub kurierem do Usługodawcy
  4. Usługodawca po podpisaniu umowy ze swojej strony, wystawi fakturę proforma, płatną na wskazane konto bankowe w uzgodnionym terminie i prześle ją pocztą elektroniczną Usługobiorcy
  5. Po zaksięgowaniu płatności za fakturę pro forma w księgach Usługodawcy, w ciągu dwóch dni roboczych zostanie utworzone Konto dla Usługobiorcy oraz zostanie wysłane potwierdzenie pocztą elektroniczną na uzgodniony adres e-mail.
  6. W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem zaksięgowanie płatności za fakturę pro forma jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Umowie, o czym konsument zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres email lub w inny uzgodniony sposób.
 5. Niezależnie od sposobu zawarcia Umowy, oprócz potwierdzenia jej zawarcia, Usługodawca przekaże Konsumentowi istotne dla niego Regulaminy, oraz informację i pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu. Przekazanie tych informacji nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż przed uruchomieniem Usługi. Uruchomienie usługi dla Konsumenta nastąpi nie szybciej niż po 14 dniach od daty zawarcia Umowy, chyba że Konsument  w Zamówieniu lub w Umowie zawartej w formie pisemnej, lub w przesłanym do administratora mailu, wyraźnie zażąda uruchomienia usługi w wybranym przez siebie krótszym terminie, niż ten wynikający z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 6 niniejszego paragrafu.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od umowy nie pociąga za sobą poniesienia przez Konsumenta kosztów, a wpłacona Opłata zostanie zwrócona Konsumentowi w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, w taki sam sposób w jaki Konsument uiścił opłaty, lub w inny uzgodniony z Konsumentem sposób, nie powodujący poniesienia przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy, dla której dokonano uruchomienia Usługi na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot Opłaty pomniejszony o kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni zamówioną Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku, kiedy przedmiotem świadczenia na rzecz Konsumenta jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od Umowy, składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową lub na piśmie. O momencie złożenia oświadczenia, czyli odstąpienia od Umowy, decyduje data wysłania maila, jeżeli oświadczenie zostało złożone pocztą elektroniczną na adres netadmin @ netbel.pl, lub data stempla pocztowego w przypadku złożenia oświadczenia na piśmie przesłanym na adres Usługodawcy. Niezwłocznie po odebraniu oświadczenia Usługodawca potwierdzi jego otrzymanie, a umowa będzie traktowana jako nie zawarta z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać następujące informacje:
  1. Nazwę i adres Usługodawcy, którym jest BEL Sp. z o. o. , ul. Różyckiego 9 , 43-200 Pszczyna.
  2. Imię, nazwisko i adres Konsumenta, który zawarł Umowę z Usługodawcą
  3. Data i miejscowość spisania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy: [miejscowość, dnia_________]
  4. Treść odstąpienia od umowy np: "Ja [Usługobiorca (wpisać imię i nazwisko], korzystając z prawa 14 dniowego terminu na odstąpienie od zawartej umowy, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, zawartej dnia [wpisać datę zawarcia umowy] na świadczenie Usługi [wpisać nazwę Usługi jak w umowie lub zamówieniu]."
  5. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, oświadczenie powinno być podpisane odręcznie.
 9. Przez złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.
 10. Usługodawca oświadcza, iż przetwarza otrzymane dane osobowe Usługobiorcy jedynie w celu wykonywania Umowy.
 11. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji, zawiadomień i innych treści przewidzianych w niniejszym Regulaminie, kierowanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 12. Usługodawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Usługobiorcy przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Usługobiorcy podmiotom trzecim, chyba że będzie to konieczne do wykonania Umowy.

§ 3.

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zawarta jest na czas określony trwaniem zamówionego okresu abonamentowego wybranej Usługi. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument, okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.
 2. W okresie od 30 do 21 dni przed zakończeniem okresu abonamentowego Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz o aktualnych opłatach związanych z przedłużeniem umowy na kolejny okres.
 3. Równocześnie Usługodawca wystawi fakturę pro forma z opłatą za przedłużenie umowy na kolejny okres abonamentowy i prześle ją Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
 4. Usługobiorca przez dokonanie opłaty za otrzymaną fakturę pro forma do końca upływającego okresu abonamentowego, wyraża wolę przedłużenia Umowy na kolejny okres abonamentowy. Przedłużenie takie nie wymaga innej formy przedłużenia umowy, nawet jeżeli pierwotnie została zawarta w formie pisemnej i zobowiązuje Usługodawcę do realizowania umowy przez kolejny okres abonamentowy.
 5. Brak wpłaty przedłużającej umowę do końca aktualnego okresu abonamentowego oznacza brak woli Usługobiorcy przedłużenia umowy na kolejny okres i upoważnia Usługodawcę do zakończenia świadczenia Usług oraz usunięcia Konta Usługobiorcy z Serwera.

§ 4.

OBOWIĄZKI I PRAWA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych
 2. Usługodawca zobowiązany jest do informowania Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Regulaminów.
 3. Usługodawca ma prawo do robienia planowanych przerw w świadczeniu Usług w związku z koniecznością wykonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awarie.
 4. W przypadku gdy planowana przerwa w świadczeniu Usług jest dłuższa niż 60 minut, Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy za pośrednictwem Panelu Administratora o planowanych przerwach w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 5. W związku z obowiązkami, jakie nakłada, na Usługodawcę, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie zobowiązany niezwłocznie uniemożliwić dostęp do danych lub Konta, w przypadku kiedy otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość, informującą o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.
 6. Usługodawca ma obowiązek pomocy technicznej na rzecz Usługobiorcy, związanej ze świadczeniem Usług. Opłata abonamentowa za Usługę pokrywa dwie godziny prac konsultanta w jednym dwunastomiesięcznym okresie abonamentowym. Za pomoc techniczną uważa się np. instalacje aplikacji internetowych, wstawienie kodu strony w domenie Usługobiorcy, pomoc w konfiguracji Konta itp. Za pomoc wykonaną w czasie większym niż pokrywa abonament, Usługobiorca ma obowiązek uiszczenia opłaty za świadczoną pomoc zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonywania Usługi lub jej blokady w szczególności, gdy Usługobiorca w przeszłości zalegał lub zalega z Opłatami, gdy Usługobiorca w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminów, gdy Usługobiorca zamierza wykorzystywać lub wykorzystuje Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie Usługodawcy i świadczonych przezeń Usług.
 8. Usługodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Usługobiorcy lub obciążyć Usługobiorcę kosztami w przypadku notorycznego łamania Regulaminów, a przede wszystkim gdy działania Usługobiorcy powodują poniesienie kosztów przez Usługodawcę w stosunku do jego dostawców usług lub innych Usługobiorców.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Usługobiorcy pomocy technicznej w przypadku, gdy ten zalega z Opłatami lub też nie uiści odpowiedniej Opłaty z tego tytułu wynikającej z Cennika Usług lub ustalonej przez Strony.
 10. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić świadczenie Usług lub ograniczyć ich funkcjonalność, usunąć Panel Administratora i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy:
  1. Narusza postanowienia § 5.1 - § 5.4
  2. korzystanie przez Usługobiorcę z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Usługobiorcom
  3. korzystanie przez Usługobiorcę z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie Serwera ponad określone Limity
  4. Korzysta z Usług w sposób mogący doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania sieci, serwera i usług innych Usługobiorców
  5. Zakłóca działanie Usług innych Usługobiorców oraz sieci
  6. Prowadzi działania skierowane na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub przechowywanych w nich informacji
  7. Łamie przepisy prawa lub wykorzystuje usługę do tego celu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Usługobiorcę korzyści związane z treścią przechowywanych danych.

§ 5.

OBOWIĄZKI I PRAWA USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z dobrymi obyczajami, w sposób nienaruszający przepisów prawa, a także wynikających z nich praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej). Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób i efekty korzystania z Usług przez podmioty trzecie, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z Usług.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za umieszczone i udostępnione w sieci za pośrednictwem Usługi treści, pliki, grafikę oraz za wykorzystywane w tym celu technologie.
 3. Administratorem przechowywanych danych w ramach świadczonych Usług jest Usługobiorca. Usługobiorca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za gromadzone przy pomocy Usług dane, które w szczególności mogą zostać uznane jako dane osobowe.
 4. Usługobiorcy nie wolno podejmować działań mogących spowodować powstanie szkody innych Usługobiorców lub Użytkowników. Usługobiorca zobowiązuje się do nie zamieszczania na Serwerze plików, skryptów lub programów, mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy internetowych lub Kont innych Usługobiorców.
 5. W razie utraty kontroli nad narzędziami pozwalającymi na zarządzanie Usługą, w szczególności w razie ujawnienia Hasła dostępu i Loginu do Usług, a także do Panelu Administracyjnego, osobom nieuprawnionym, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy, który podejmie działania mające na celu przywrócenie kontroli nad Usługą lub nieumożliwienie wykorzystania danych autoryzacyjnych przez osoby trzecie.
 6. Zgodnie z zasadami postępowania reklamacyjnego, określonego w Regulaminie, Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie poinformować, Usługodawcę, o braku dostępności Usługi lub wszelkich nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu w celu podjęcia przez Usługodawcę działań mających na celu usunięcie awarii.
 7. Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego aktualizowania swoich danych kontaktowych w Panelu Administracyjnym, najszybciej jak to tylko możliwe. Brak aktualizacji danych kontaktowych skutkuje uznaniem, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w Panelu Administracyjnym. Zmiana danych kontaktowych nie jest zmianą treści Umowy, wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Usługobiorca ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych Usług, w sposób który nie narusza przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminów, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.
 9. Usługobiorca ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z zamówionych przez Usługobiorcę Usług w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Usługobiorca zobowiązany jest wskazać adres e-mail Użytkownika w Panelu Administracyjnym, jako kontakt techniczny. W takim przypadku do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy i Regulaminów. Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o udzieleniu upoważnienia i jego zakresie, jak również o osobie Użytkownika, oraz złożyć oświadczenie, że Użytkownik został poinformowany o konieczności przestrzegania Regulaminów oraz przepisów prawa.
 10. Usługobiorca ponosi koszty swojego połączenia internetowego do korzystania i zarządzania Usługą
 11. Usługobiorca w dowolnym momencie okresu abonamentowego może zmienić zakres lub parametry swojej Usługi na wyższe, bez zmiany okresu, na który została zawarta umowa, ponosząc jedynie opłatę za zmiany w Usłudze w stopniu proporcjonalnym do pozostałego czasu aktualnego okresu abonamentowego.
 12. W trakcie trwania okresu abonamentowego jest możliwe obniżenie parametrów Usługi bez zwrotu Opłat za niewykorzystaną część okresu abonamentowego. Przy przedłużeniu Umowy na kolejny okres abonamentowy, Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę, najpóźniej do czternastu dni przed zakończeniem aktualnie trwającego okresu abonamentowego, o zamiarze obniżenia parametrów Usługi, w celu obniżenia Opłat na kolejny okres abonamentowy.

§ 6.

PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonywania Usług, Usługobiorca ureguluje na rzecz Usługodawcy Opłaty wynikające z Cennika Usług obowiązującego w dniu Zamówienia albo w dniu wystawienia faktury pro-forma za kolejny Okres abonamentowy, za zmiany określone w § 5.11, lub za inne Usługi wynikające z Cennika.
 2. Opłata za Usługi rozliczana jest w Okresach abonamentowych i jest niepodzielna.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić Opłatę na podstawie Faktury pro forma, przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, na wskazane konto i nie później niż w terminie wynikającym z otrzymanej Faktury pro forma.
 4. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Usługodawca wystawi fakturę VAT na rzecz Usługobiorcy w ciągu 7 dni od otrzymania Opłaty, na podstawie danych wynikających z zawartej Umowy lub znajdujących się w panel administracyjnym Usługobiorcy. Faktura będzie doręczona Usługobiorcy w formie elektronicznej. Doręczenie w formie pisemnej realizowane będzie tylko na wyraźne żądanie Usługobiorcy.
 6. Wpłacona Opłata może podlegać zwrotowi w całości lub w części, z uwzględnieniem niewykorzystanego okresu czasu świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy, jedynie w następujących przypadkach:
  1. Umowa zostanie wypowiedziana przez Usługodawcę z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy,
  2. Umowa zostanie rozwiązana przez Usługobiorcę z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę,
  3. Usługobiorca będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia,
  4. Umowa zostanie rozwiązana przez Usługobiorcę będącego Konsumentem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany Cennika mogą następować w dwóch trybach:
  1. Bieżącym – który ma wpływ na zmiany opłat w aktualnie trwającym okresie abonamentowym, z zastrzeżeniem, że wzrost Opłat może następować jedynie raz na 6 miesięcy, a ponadto Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o planowanej zmianie Cennika Usług na 30 dni przed wejściem jej w życie oraz przekaże informacje dotyczące akceptacji zmian Cennika.
   1. Usługobiorca, nie będący Konsumentem, który nie akceptuje zmiany Cennika jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Cennika. Nieustosunkowanie się Usługobiorcy do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaakceptowaniem. Brak akceptacji zmiany przez Usługobiorcę jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa termin wypowiedzenia.
   2. Usługobiorca, będący konsumentem, jeżeli akceptuje zmiany Cennika powinien poprzez pocztę elektroniczną lub w formie pisemnej zaakceptować zmiany w Cenniku. Wyraźny brak akceptacji zmiany Cennika przez Konsumenta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie okresu na jaki została zawarta, lecz do końca trwania tej umowy wobec Konsumenta stosowany będzie dotychczas obowiązujący Cennik.
  2. Standardowym – polega na zmianach w cenniku, które nie mają wpływu na opłaty, dotyczące aktualnego okresu abonamentowego, opłaconego przez Usługobiorcę. Zmiany te są obowiązujące dla nowo zawieranych umów oraz dla umów przedłużanych na kolejne okresy abonamentowe. Zmiany te obejmują najczęściej zmiany w planie taryfowym, wprowadzeniu do oferty nowych Usług lub zakończeniu świadczenia innych. Usługodawca aktualny cennik publikuje na stronie dotyczącej prowadzonych Usług i nie ma obowiązku informowania aktualnych Usługobiorców o zmianach tego cennika.

§ 7.

REKLAMACJE

 1. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia Usług o nienależytej jakości, informując o tym Usługodawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Pisemna reklamacja powinna zostać skierowana na adres: BEL Sp. z o. o. , 43-200 Pszczyna, ul. Różyckiego 9 lub pocztą elektroniczną na adres: netadmin @ netbel . pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne Usługobiorcy powinno w szczególności zawierać:
  1. Dane kontaktowe Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację,
  2. nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji,
  3. określenie zastrzeżeń Usługobiorcy co do wykonywania lub jakości Usługi,
  4. datę i miejscowość sporządzenia,
  5. podpis Usługobiorcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.
  6. w przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, który jest podany w Panelu Administratora jako główny adres e-mail lub adres techniczny osoby upoważnionej.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane na zasadach określonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie będzie podlegało rozpatrzeniu przez Usługodawcę.
 5. W przypadku, gdyby zgłoszenie reklamacyjne dokonywane przez Konsumenta nie zawierało danych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Usługodawca niezwłocznie wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia, tak aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy, czy uznaje reklamację i jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Usługobiorcy o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.
 7. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Usługobiorcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 2. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Usługobiorcy, będącemu Konsumentem jedynie z ważnych przyczyn, ze wskazaniem ich w wypowiedzeniu.
 4. Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminów, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności gdy pomimo wezwania nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Usługodawcy  pisemnego wezwania do ich zaprzestania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługodawca rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminów i nie zaprzestał ich naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Usługobiorcy pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 6. Wygaśnięcie Umowy i brak jej przedłużenia na kolejny okres abonamentowy powoduje zaprzestanie świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Usługobiorcę.
 7. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca nie ma obowiązku zabezpieczenia danych, które zostały zgromadzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Usług, przed usunięciem Konta Usługobiorcy z Serwera.

§ 9.

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, BEL Sp. z o. o. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BEL Sp. z o. o. ul. Różyckiego 9, 43-200 Pszczyna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu realizacji sprzedaży zamówionych usług hostingu stron internetowych / reklamacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako zawartej umowy na sprzedaż i realizację zamówionych usług.
  • w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w tym dokumentowania sprzedaży dla celów sprawozdawczych i księgowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dochodzenia roszczeń lub obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami – jako prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji zamówionych usług, reklamacji oraz świadczących usługi informatyczne na rzecz Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był wystawiony ostatni dokument księgowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli po tym okresie trwa proces reklamacji albo dochodzenia roszczeń, dane przechowywane będą do czasu ich zakończenia.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 7. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji zamówionych usług lub przyjęcia reklamacji.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminów Szczegółowych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, gdy treść Regulaminu Szczegółowego lub Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Szczegółowego lub Umowy.
 3. Jeżeli pewne postanowienia Umowy lub Regulaminów okażą się nieważne z mocy prawa lub ich realizacja nie będzie możliwa z przyczyn technicznych, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu lub Regulaminów Szczegółowych. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin, Regulaminy Szczegółowe i obowiązujący Cennik Usług opublikowane są na stronie internetowej www.netbel.pl
 5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, rozstrzyganie sporów będzie prowadzone przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. W przypadku sporów z Usługobiorcą będącym Konsumentem rozstrzyganie sporów będzie prowadzone przez sąd właściwy ze względu na adres Usługobiorcy.
 7. Usługodawca informuje, że Usługobiorca będący Konsumentem, ma możliwość z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji Hadlowej (Dz. U. 2014 poz 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214). Ponadto informacje na ten temat można uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku.