Regulamin Szczegółowy świadczenia usługi hostingu WWW netbel.pl

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Znaczenie określeń użytych w niniejszym regulaminie szczegółowym należy rozumieć jako:
  1. Regulamin ogólny – regulamin ogólny świadczenia usług drogą elektroniczną w internecie dostępny pod adresem www.netbel.pl
  2. Regulamin – niniejszy regulamin szczegółowy świadczenia usługi hostingu WWW.
  3. Serwer – serwer internetowy pod adresem www.netbel.pl, za pomocą którego BEL Sp. z o. o. świadczy Usługi drogą elektroniczną.
  4. Usługodawca – firma BEL Sp. z o. o. wg określenia w Regulaminie Ogólnym , w § 1.1
  5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, podmiot gospodarczy, organizacja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
  6. Hosting WWW - wydzielenie Usługobiorcy z Serwera odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w Specyfikacji, na której może gromadzić swoje dane;
  7. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu WWW
  8. Aktywacja - czynności wykonywane przez Usługodawcę po zawarciu Umowy, związane z umożliwieniem Usługobiorcy korzystanie z Usługi
  9. Przedłużenie - utrzymywanie Hostingu WWW przez kolejny okres abonamentowy
  10. Usługa – usługa Hostingu WWW utrzymania strony internetowej lub aplikacji
  11. Panel Administratora - aplikacja służąca do zarządzania przez Usługobiorcę swoimi danymi, statusem oraz wybranymi funkcjami zamówionych Usług,
 2. Świadczenie Usługi Hostingu WWW odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu WWW współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.

§ 2.

UMOWA USŁUGI

 1. Umowa zawarta jest pomiędzy stronami wg postanowień Regulaminu Ogólnego.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Hostingu WWW jest realizowane na podstawie zawartej Umowy, a okres abonamentowy liczony jest od momentu Aktywacji Usługi.
 3. Usługa świadczona jest w oparciu o zapisy Umowy, Regulaminu Ogólnego i niniejszego Regulaminu.
 4. Parametry Usługi, w szczególności takie jak: przydzielona Usługobiorcy powierzchnia dyskowa serwera, przydzielona moc procesora, dopuszczalna ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu miesiąca (transfer), okres na jaki zostaje zawarta Umowa itp., są określone w specyfikacji zawartej w Umowie lub jeżeli Umowa została zawarta w formie elektronicznej, są zgodne ze złożonym zamówieniem w formie formularza.

§ 3.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie dane, które podał w związku z Usługą Hostingu WWW są prawdziwe.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawanymi mu zasobami Serwera i zarządzania nimi za pośrednictwem Panelu Administratora.
 3. Usługobiorca lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać Usługi i Serwera do:
  1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,
  2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Usługodawcy, jego dostawców usług oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
  3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy, przez innych Usługobiorców i Użytkowników,
  4. przesyłania Spamu,
  5. dostarczania treści o bezprawnym charakterze,
  6. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,
  7. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,
  9. streamingu oraz serwerów gier.
 4. Usługobiorca lub Użytkownik w ramach korzystania z Usługi nie może używać następujących skryptów lub aplikacji: Publiker, SEO Adder, esCat.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Usługą Hostingu WWW składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem, poczty elektronicznej lub pisemnie.
 6. W przypadku, gdy Usługodawca uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Usługobiorcę lub Użytkownika na przyznanych mu zasobach Serwera lub działalności prowadzonej przez Usługobiorcę przy pomocy Serwera, Usługodawca może czasowo zawiesić świadczenie Usługi Hostingu WWW bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Usługobiorcy z tego tytułu, do czasu złożenia przez Usługobiorcę wyjaśnień i dokumentów potwierdzających, iż dane lub działalność Usługobiorcy nie mają bezprawnego charakteru.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy, w przypadku gdy ten lub Użytkownik naruszył postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Usługobiorcy odszkodowania tytułem naprawienia szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 4.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach abonamentowych właściwych dla wybranego przez Usługobiorcę pakietu Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tego, iż odnośnie do niektórych pakietów Usług, nie będą miały zastosowania okresy rozliczeniowe.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, przysługuje mu prawo do zablokowania Usługi Hostingu WWW.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Usługobiorcy w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 5. Przedłużenie umowy na kolejny Okres abonamentowy realizowane jest na zasadach zawartych w Regulaminie Ogólnym.
 6. W przypadku woli przedłużenia umowy, kolejny Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu Ogólnego oraz postanowienia Umowy jeżeli została zawarta w formie pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku.