Regulamin Szczegółowy świadczenia usługi utrzymania skrzynek email w netbel.pl

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Znaczenie określeń użytych w niniejszym regulaminie szczegółowym należy rozumieć jako:
  1. Regulamin ogólny – regulamin ogólny świadczenia usług drogą elektroniczną w internecie dostępny pod adresem www.netbel.pl
  2. Regulamin – niniejszy regulamin szczegółowy świadczenia usługi hostingu WWW.
  3. Serwer – serwer internetowy pod adresem www.netbel.pl, za pomocą którego BEL Sp. z o. o. świadczy Usługi drogą elektroniczną.
  4. Usługodawca – firma BEL Sp. z o. o. wg określenia w Regulaminie Ogólnym , w § 1.1
  5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, podmiot gospodarczy, organizacja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
  6. Usługa – usługa utrzymania skrzynek pocztowych email na Serwerze
  7. Panel Pocztowy - aplikacja internetowa udostępniona Usługobiorcy do korzystania z Usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
  8. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi
  9. Aktywacja - czynności wykonywane przez Usługodawcę po zawarciu Umowy, związane z umożliwieniem Usługobiorcy korzystania z Usługi
  10. Przedłużenie – utrzymywanie Usługi przez kolejny okres abonamentowy
 2. Świadczenie Usługi odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dane zgromadzone na Serwerze w ramach Usługi współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.
 5. Regulamin obowiązuje dla Usług utrzymania skrzynek pocztowych email :
  1. Realizowanych na podstawie zamówienia Usługi utrzymania skrzynki pocztowej
  2. Realizowanych na podstawie umów dla innych usług, dla których usługa utrzymania skrzynki pocztowej jest zawarta w pakiecie.

§ 2.

UMOWA USŁUGI

 1. Umowa zawarta jest pomiędzy stronami wg postanowień Regulaminu Ogólnego.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi jest realizowane na podstawie zawartej Umowy, a okres abonamentowy liczony jest od momentu Aktywacji Usługi.
 3. Usługa świadczona jest w oparciu o zapisy Umowy, Regulaminu Ogólnego i niniejszego Regulaminu.
 4. Parametry Usługi, w szczególności takie jak: przydzielona Usługobiorcy powierzchnia dyskowa serwera, okres na jaki zostaje zawarta Umowa itp., są określone w specyfikacji zawartej w Umowie lub jeżeli Umowa została zawarta w formie elektronicznej, są zgodne ze złożonym zamówieniem w formie formularza.

§ 3.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie dane, które podał w związku z Usługą są prawdziwe.
 2. Usługobiorca ma pełne prawo do dysponowania przyznanymi mu zasobami Serwera w ramach realizacji Usługi
 3. Usługobiorca lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać Usługi i Serwera do:
  1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,
  2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Usługodawcy, jego dostawców usług oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
  3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy, przez innych Usługobiorców i Użytkowników,
  4. przesyłania Spamu i realizowania usług mailingu
  5. rozsyłania treści o bezprawnym charakterze,
  6. rozsyłania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,
  7. rozsyłania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,
 4. Usługodawca zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Usługą, składanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych rozsyłanych przez Usługobiorcę lub wykorzystywaniu zasobów Serwera albo działalności prowadzonej przez Usługobiorcę przy pomocy Serwera do działań niezgodnych z prawem, Regulaminami lub Umową, Usługodawca może czasowo zawiesić świadczenie Usługi bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Usługobiorcy z tego tytułu, do czasu złożenia przez Usługobiorcę wyjaśnień i dokumentów potwierdzających, iż dane lub działalność Usługobiorcy nie mają bezprawnego charakteru.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy, w przypadku gdy ten lub Użytkownik naruszył postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Usługobiorcy odszkodowania tytułem naprawienia szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 4.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach abonamentowych
 2. W przypadku, gdy Usługodawca nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z faktury pro forma, przysługuje mu prawo do zablokowania Usługi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Usługobiorcy w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 4. Przedłużenie umowy na kolejny Okres abonamentowy realizowane jest na zasadach zawartych w Regulaminie Ogólnym.
 5. W przypadku woli przedłużenia umowy, kolejny Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu Ogólnego oraz postanowienia Umowy jeżeli została zawarta w formie pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku.